Regulamin

DEFINICJE

KLIENT -osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć UMOWĘ SPRZEDAZY ze SPRZEDAWCĄ

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

REGULAMIN - niniejszy regulamin, okreslający reguły świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy dostępny pod adresem www.pozdrowie.com.pl (tą drogą klient/kosnument może składać zamówienia)

FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający założenie stałego konta

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz dostępny w sklepie, umożliwiający złożenie zamówienia, prezentujący uprzednio dodane przez klienta/konsumenta do koszyka rzeczy, określający warunku UMOWY SPRZEDAŻY, w tym koszt i rodzaj dostawy oraz sposób płatności

KONTO - usługa teleinformatyczna - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór
zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym

PRODUKT - rzecz prezentowana/oferowana na stronie internetowej www.pozdrowie.com.pl

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA - DT JACEK TOMCZYK

SKLEP INTERNETOWY (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pozdrowie.com.pl , za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia

UMOWA SPRZEDAŻY- umowa sprzedaży produktu, zawarta między klientem, a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego

USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez USŁUGODAWCĘ na rzecz USŁUGOBIORCY

USŁUGOBIORCA  - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli KLIENTA złożone przy pomocy FORMULARZA ZAMÓWIENIA i zmierzające do zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU ze SPRZEDAWCĄ

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.pozdowie.com.pl prowadzony jest przez firmę DT Jacek Tomczyk, ul. Akwarelowa 3/4, 70-781 Szczecin, NIP - 672-153-10-09

2. REGULAMIN określa w szczególności

 a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z KONTA w ramach SKLEPU INTERNETOWEGO;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną ZAMÓWIEŃ w ramach SKLEPU INTERNETOWEGO

c) zasady zawierania UMÓW SPRZEDAŻY z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach SKLEPU INTERNETOWEGO

3. W SKLPIE INTERNETOWYM dostępne są dwie usługi elektroniczne KONTO i FORMULARZ ZAMÓWIEŃ

a) KONTO zakładane jest przez USŁUGOBIORCĘ po wypełnieniu przez niego FORMULARZA REJESTRACJI, następnie zatwierdzeniu pola ZAREJESTRUJ SIĘ i wreszcie potwierdzeniu chęci utowrzenia KONTA poprzez kliknięcie w link podesłany automatycznie na podany adres poczty mailowej. Usługa KONTO jest niedopłatna i bezterminowa, a USŁUGOBIORCA może zarządać usunięcia KONTA (bez podawania przyczyny) poprzez przesłanie prośby do USŁUGODAWCY, w szczególności na drodze mailowej na adres sklep@pozdrowie.com.pl lub na adres : ul. Akwarelowa 3/4, 70-781 Szczecin. Utworzenie KONTA ułatwia/przyspiesza procedurę dokonywania zakupów w przyszłości /nie ma wówczas potrzeby podawania wszelkich danych do wysyłki/. Zakupu można także dokonać bez zakładania KONTA, wypełniając jedynie FORMULARZ REJESTRACJI.

b) FORMULARZ ZAMÓWIEŃ- tworzony zostaje poprzez wrzucanie przez KLIENTA towarów do elektronicznego koszyka w SKLEPIE INTERNETOWYM. Wypełnienie FORMULARZA ZAMÓWIEŃ i kliknięcie w sklepie internetowym pola "potwierdzam zakup" skutkuje złożeniem ZAMÓWIENIA. W FORMULARZU ZAMÓWIENIA klient podaje następujące dane: imię, nazwisko/nazwa firmy, adres /ulicę z numerem, miescowość, kod pocztowy/, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz dane wynikające z UMOWY SPRZEDAŻY - produkty i ich ilości, miejsce i sposób dostawy oraz preferowany sposób płatności. W przypadku zakupu przez KLIENTÓW nie będących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy i numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy( kończy się złożeniem Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę)

4. Warunkiem rejestracji/w tym założenia KONTA jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach stron internetowych Sklepu usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

a) FIRMA DT JACEK TOMCZYK może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez DT JACEK TOMCZYK  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet bądź godzą w dobre imię DT JACEK TOMCZYK

Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy DT JACEK TOMCZYK

4. Do korzystania ze sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składana zamówień na Towary niezbędny jest komputer urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej

 

PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. Zawarcie umowy miedzy KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ następuje z chwilą złożenia przez KLIENTA ZAMÓWIENIA poprzez FORMULARZ ZAMÓWIEŃ 

2. Ceny produktów w SKLEPIE INTERNETOWYM podane są w złotych polskich i zawierają adekwatny podatek (ceny brutto). O łącznej kwocie PRODUKTÓW wraz z podatkami, w tym także o kosztach dostawy, o obowiązku ich uiszczenia KLIENT informowany jest w trakcie składania ZAMÓWIENIA, w tym także w chwili wyrażenia przez KLIENTA woli związania się UMOWĄ SPRZEDAŻY.

3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego

4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z DT JACEK TOMCZYK Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 5. Po złożeniu Zamówienia KLIENT niezwłocznie otrzymuje wygenerowaną automatycznie wiadomość elektroniczną (na e-mail), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia 

6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej

 

PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki

2. Klient ma możliwość dokonania płatności za złożone ZAMÓWIENIE na kilka sposobów, przy czym sam wskazuje preferowaną przez siebie opcję:

a. płatność gotówką (za pobraniem) przy odbiorze przesyłki przedstawicielowi firmy kurierskiej i pocztowej

b. płatność przelewem na rachunek bankowy SPRZEDAWCY

c. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PRZELEWY 24

d. płatność przelewem (za pobraniem) przy odbiorze przesyłki paczkomatowej

3.W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych  Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży 

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką/przelewem za pobraniem przy odbiorze przesyłki, płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki

5. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego ( nie powinno to jednak trwać dłużej niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia).

 

DOSTAWA

1. Dostawa towaru odbywa się jedynie w obrębie POLSKI i na adres wskazany przez KLIENTA w ZAMÓWIENIU

2. Dostawa towaru do KLIENTA jest odpłatna, chyba że UMOWA SPRZEDAŻY stanowi inaczej. Koszt dostawy PRODUKTU (wraz z usługa transportu) jest wskazany KLIENTOWI w trakcie składania ZAMÓWIENIA (także w chwili wyrażenia przez KLIENTA woli związania się UMOWĄ SPRZEDAŻY). Koszt dostawy wskazany jest także dodatkowo na stronach sklepu internetowego w zakładce informacyjnej DOSTAWA

3. Dostawa TOWARU odbywa się za pośrednictwem:

a. firmy kurierskiej (przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa)

b. poczty polskiej (przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa)

c. paczkomatów (przesyłka paczkomatowa, przesyłka paczkomatowa pobraniowa)

d. odbiór osobisty pod adresem : Dąbrowskiej 34, 70-785 Szczecin, w godzinach wcześniej ustalonych (9-14)

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

KLIENT ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny

1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy

2. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego pod adresem OŚWIADCZENIE

 Oświadczenie z podpisem Konsumenta/Klienta może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres sklep@pozdrowie.com.pl lub w oryginale (pocztą) na adres Sprzedającego. 

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Skutki odstąpienia od umowy

a. W przypadku odstąpienia od umowy SPRZEDAJĄCY zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym DT Jacek Tomczyk został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Firma DT Jacek Tomczyk dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem

b. Sprzedawca  może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do DT Jacek Tomczyk dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

c. Konsument zobowiązuje się zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

d. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą

e. Bezpośredni koszt zwrotu rzeczy w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie

f. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku umowy:

dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych danych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Kupującego;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Kupującego o utracie prawa odstąpienia od umowy;

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego; a Kupujący został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez Kupującego w bazie danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do Kupującego);

sprzedaży Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

 

REKLAMACJE

 REKLAMACJE TOWARÓW

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub
prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym
(w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku
podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu
niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są
określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z UMOWĄ. Wada prawna polegać może na ograniczeniu w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem znajdującym się w ofercie Sklepu wynikającym z decyzji lub orzeczenia właściwego organu

3. SPRZEDAWCA zobowiazany jest dostarczyć KLIENTOWI produkt bez wad. 

4. Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi za wadę fizyczną (prawną)

5. SKLEP jest zwolniony od odpowiedzialności, jeśli KLIENT wiedział o wadzie PRODUKTU w chwili zawarcia UMOWY i wydania rzeczy oraz kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Zaleca się więc sprawdzanie, czy towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia, gdy taśmy są zerwane lub całość opakowana i oklejona taśmami firmy kurierskiej zaleca się sporządzić protokół szkody w obecności kuriera i skontaktować się ze SKLEPEM w celu wyjaśnienia sytuacji 

6. W pozostałych sytuacjach reklamacje mogą być składane

a) w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : sklep@pozdrowie.com.pl

b) pisemnie na adres DT JACEK TOMCZYK, ul. Akwarelowa 3/4, 70-781 Szczecin

 

7. Opis reklamacji winien uwzględniać:

a) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady

b) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową poprzez wymianę produktu lub oświadczenie odstąpieniu od Umowy Sprzedaż

c) dane kontaktowe składającego reklamację 

Podane wyżej wymogi są jedynie zaleceniami i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8. W przypadku reklamacji produktu należy go odesłać w stanie nienaruszonym (w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu. Wymiana towaru następuje po uznaniu reklamacji przez SKLEP w ciągu 7 dni; w tym terminie następuje też wysłanie nowego towaru lub zwrot równowartości towar

9. Koszty przesyłki (zwrotu towaru) ponosi KLIENT. Koszt ponownego wysłania wadliwego produktu ponosi SPRZEDAWCA

10. SKLEP/SPRZEDAWCA zobowiązuje się do poinformowania KLIENTA o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej złożenia; w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, termin ten może zostać wydłużony do 30 dni, o czym KLIENT zostanie poinformowany 

 

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. DT JACEK TOMCZYK podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów

2. KLIENT zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę DT JACEK TOMCZYK o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem SKLEPU KLIENTmoże zgłaszać pisemnie na adres: DT JACEK TOMCZYK ul. AKWARELOWA 3/4, 70-781 SZCZECIN bądź mailowo pod adres sklep@pozdrowie.com.pl lub telefonicznie 

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu

5. DT JACEK TOMCZYK zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

POSTANOWIENIA KONCOWE

 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu wsutek zmian prawnych bądź wskutek zmian w działalności sklepu, które rzutują na realizację postanowień ninijeszego regulaminu

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego (w szczególności przepisy Kedeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),  a wszelkie spory związane z realizacją UMÓW SPRZEDAŻY roztrzygane są przez sądy właściwości ogólnej bądź sąd miejsca wykonania usługi